ZELENÁ DOHODA PRO EVROPU - STRUČNÝ PŘEHLED

PROČ potřebujeme snižovat emise a změnit styl, jakým využíváme přírodní zdroje?

Globální oteplování a klimatická krize nejsou pouhými strašidelně znějícími frázemi z vědeckých studií, na hony vzdálených každodenní realitě. Naše planeta se v důsledku lidské činnosti čím dál tím rychleji otepluje, a následky změny klimatu, pokud s tím něco nebudeme dělat, mohou být pro celé lidstvo opravdu katastrofální. Ať se jedná o zhoršující se dlouhodobé sucho na Jižní Moravě nebo záběry tajících ledovců, s nějakou hmatatelnou formou důkazu existence klimatické změny se setkal každý z nás.

Abychom mohli vůbec pomýšlet na splnění cílů Pařížské dohody, je nezbytné, abychom se snižováním emisí skleníkových plynů a přeměnou ekonomiky začali co nejdříve. Pokud totiž dojde k oteplení planety o 3°C, stanou se obrovské části naší planety neobyvatelnými – a lidé, kteří tam žijí, budou zcela pochopitelně migrovat do klimaticky vlídnějších oblastí. Pěknou grafiku k tomu vytvořil např. NY Times.

PŘÍKLADY táhnou

To, že Evropská Unie již v roce 2019 prohlásila, že chce být klimaticky neutrální do r. 2050, nám dává obrovskou výhodu oproti zbytku světa. Můžeme se stát lídry v inovacích, výzkumu a vývoji, máme šanci určovat, jakým směrem se bude ubírat technologický pokrok.
Příklady táhnou – a k cílům stát se klimaticky neutrální se již přidaly např. i Čína, Japonsko a Nový Zéland, svůj vlastní "Green New Deal" představila Jižní Korea. Je naděje, že ke klimaticky zodpovědné politice a Pařížské dohodě se vrátí také USA.

Celosvětová krize, spojená s pandemií koronaviru, a s ní související nutné investice do ekonomiky, nám paradoxně může v dlouhodobém hledisku pomoci právě s přechodem na nízkouhlíkové hospodářství. Je nejvyšší čas nechat závislost na fosilních zdrojích daleko za sebou, a podpořit čisté technologie.

CO je to Zelená dohoda?

Zelená dohoda pro Evropu, v angličtině Green Deal for Europe, je plán, který si klade za cíl zajistit udržitelnost hospodářství Evropské unie. Základními myšlenkami nové růstové strategie EU jsou tři body:

● do roku 2050 bude Evropská unie klimaticky neutrální, tzn. nebudou se zde produkovat žádné čisté emise skleníkových plynů

● hospodářský růst bude oddělen od využívání zdrojů

● nebude opominut žádný jedinec ani region

Všechny informace naleznete také na stránkách Evropské komise.

JAK peníze na investice získáme?

Nyní jsme ve stadiu přípravy plánů, které mají jednotlivé státy předložit Evropské komisi v dubnu 2021. Po odsouhlasení ze strany Komise by měly být plány přetaveny v konkrétní Operační programy a investiční nástroje. Myslíme si, že v ČR budou největšími problémy absorpční kapacita a nastavení správné kondicionality (vysvětlení pojmů viz. níže).

Česká Republika je v unikátním postavení vzhledem ke snižování emisí: díky prudkému útlumu těžkého průmyslu, ke kterému došlo zejména v 90. letech, máme významně nakročeno ke splnění i postupných cílů na cestě k uhlíkové neutralitě.

Graf emise.png

Do Česka poteče v rámci Zelené dohody nejvíce financí z tzv. Fondu pro spravedlivou transformaci (Just Transition Fund). Fond pro spravedlivou transformaci je základním pilířem Mechanismu spravedlivé transformace, tedy plánu, kterým chce EK zajistit pomoc regionům, které budou nejvíce zasaženy přechodem ke klimatické neutralitě a odklonem od uhelného a dalšího silně znečišťujícího průmyslu. U nás se týká tří krajů: Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého.

Podle současného návrhu mají české regiony získat pro období 2021–2027 částku cca 44 mld Kč.

Specifikem JTF je to, že na přípravě čerpání evropských peněz se zde podílejí přímo kraje, a to zejména identifikací vhodných projektů. Jako Piráti jsme již dříve kritizovali některé aspekty přípravy krajských plánů (ty jsou k dispozici na Nextcloudu). Od té doby se v eklepu nic novějšího neobjevilo.

Metodicky má přípravu Plánů spravedlivé územní transformace pod sebou MŽP (přebralo jej od MMR někdy koncem tohoto roku) a vytvořilo k tomu speciální Operační program OP Spravedlivá Transformace 2021 - 2027.

Přesné podmínky programu ještě nejsou známy – jakmile budou zveřejněny, doplníme příslušné odkazy do zdrojů.

Prozatím se můžeme řídit Nařízením EP a Rady, kterým se zřizuje Fond pro spravedlivou transformaci, a přílohou D, která vyjmenovává typy projektů a investic, které mohou být skrze JTF financovány.

Administrativní podpora přímo z EU

Členské státy i vnitrostátní subjekty mohou získat přímou podporu skrze Platformu pro spravedlivou transformaci. Zde naleznete soubor všech dostupných dokumentů, ale např. také kontaktní formulář přímo na Generální ředitelství Komise pro regionální a městskou politiku.

Největším úkolem teď bude pohlídat, aby byly peníze investovány účelně a transparentně. K tomu moc nepřispívá překotná a zmatená příprava Plánů spravedlivé územní transformace ani to, že v průběhu přípravy se proměnilo politické vedení v mnoha krajích.

Absorpční kapacita

V našem kontextu absorpční kapacita vyjadřuje míru schopnosti státu využít prostředky poskytované z fondů EU. Jen pro představu: celkový objem investic, které k nám z různých zdrojů v následujících letech míří, je cca 950 miliard korun.

V roce 2019 bylo za úspěch považováno navýšení státních investic o 26 miliard.

Kondicionalita

Znamená podmíněnost čerpání peněz. Z Evropy přijdou relativně jednoduché základní podmínky pro projekty, které bude možno ze "zelených" peněz financovat (neškodí životnímu prostředí, splňuje základy ochrany veřejných peněz), které pak bude daný rozdělující úřad dále zpřesňovat. Je naprosto zásadní hlídat dodržování kondicionality a nepřipustit, abychom tyto finance slepě nalili do náhodného betonu.

Proč?

Může být například lákavé přiklepnout peníze místní velké firmě, která má velký počet zaměstnanců a připravené nějaké projekty. Musí ale dojít k proměně výroby směrem k větší udržitelnosti.
Evropská snaha omezovat emise bude postupovat a zpřísňovat se. Tohle jsou peníze, které to mají umožnit.
Pokud je rozházíme do podniků minulosti, bude to obrovský problém v horizontu už 5 let.