Úvodem

Česká republika se spolu s dalšími zeměmi Evropské Unie zavázala k cíli dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050. K překonání výzev, spojených se změnou klimatu a zhoršování životního prostředí, potřebujeme novou strategii růstu, která transformuje Unii na moderní, konkurenceschopnou ekonomiku. V prosinci 2019 proto představila Evropská komise Zelenou dohodu pro Evropu, plán, který má zajistit udržitelnost hospodářství EU.

Pro regiony a místní samosprávy je Zelená dohoda nejen velkou výzvou, ale také příležitostí k rozvoji.

Samotný přechod k nízkoemisní ekonomice si vyžádá obrovské investice do technologií šetrných k životnímu prostředí, ale také do podpory inovací, čistších, levnějších a zdravějších forem soukromé a veřejné dopravy, dekarbonizace energetiky či do vyšší energetické účinnosti budov. Aby tento potenciál nepřišel vniveč, je naprosto zásadní mít připraveny solidní plány a projekty a být vybaveni aktuálními informacemi.

Pojďme tedy na to.

Opatření - oblasti politiky.jpg


HARMONOGRAM

Co nás v rámci Green Deal v nejbližší době čeká?

 • 2021
  Přijetí akčního plánu pro nulové znečištění ovzduší, vod a půdy
 • 2021
  Opatření k lepšímu řízení a navýšení kapacity železnic a vnitrozemských vodních cest
 • 04/2021
  Termín pro předložení finální podoby Národního plánu obnovy
 • 06/2021
  Revize právních předpisů týkajících se emisních standardů pro emise CO2 generované osobními automobily a dodávkami
 • 06/2021
  - Přezkum plánů členských států pro energetiku a klima
  - Revize právních předpisů pro energetiku
 • 2023
  Revize plánů členskými státy
 • 2025
  Přechod na mobilitu s nulovými emisemi
 • 2030
  - Veškeré obaly na trhu EU buď opětovně použitelné, nebo ekonomicky recyklovatelné
  - Regulační rámec pro biologicky rozložitelné plasty a plasty na biologické bázi
  - Opatření týkající se plastů na jedno použití.

Jak na dotace

Proces žádání o dotace je bohužel komplikovaný a administrativně náročný. Klíčové je proto spolupracovat s úředníky, kteří již dříve dotace administrovali.

Ve stručnosti: První krok je definovat projektový záměr (např. nová cyklostezka, modernizace nemocnice) a vybrat vhodnou dotační výzvu. Výzvy lze relativně přehledně hledat na stránkách jednotlivých operačních programů, například pro program IROP je to https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy . Následně je potřeba projektový záměr formálně sepsat, a s ním i celou žádost o podporu. Zde se už bez pomoci úředníků (případně externí firmy) bohužel neobejdete. Role zastupitele či radního je hlavně v řízení celého procesu a v dohledu nad jeho hladkým průběhem. Samotná žádost ale musí přesně splňovat formální i věcná kritéria výzvy, a měl by ji proto psát zkušený úředník. Poslední krok je žádost zadat do (předraženého a nepřehledného) informačního systému https://mseu.mssf.cz/.

Financování a investiční nástroje

Program Zelená Dohoda pro Evropu bude financován z několika zdrojů.

Investiční plán pro Zelenou dohodu obsahuje detailní výčet nástrojů, které budou využity:

 • Rozpočet EU
 • Program InvestEU
 • Mechanismus pro spravedlivou transformaci
 • Inovační a modernizační fondy

Oblasti politiky

Zelená dohoda se dotýká těchto oblastí politiky:

Biodiverzita - opatření na ochranu našeho křehkého ekosystému

Od zemědělce ke spotřebiteli - způsoby, jak zajistit udržitelnější potravinový řetězec

Udržitelné zemědělství - udržitelnost zemědělství a venkovských oblastí v EU díky společné zemědělské politice (SZP)

Čistá energie - opatření v oblasti energetiky a obnovitelných zdrojů

Udržitelný průmysl - způsoby, jak zajistit udržitelnější výrobní cykly, které budou šetrnější k životnímu prostředí

Výstavba a renovace - potřeba ekologičtějšího stavebního odvětví

Udržitelná mobilita - prosazování udržitelnějších způsobů dopravy

Odstranění znečištění - opatření k rychlému a účinnému snížení úrovně znečištění

Opatření v oblasti klimatu - dosažení klimaticky neutrální EU do roku 2050

Příklady projektů a dobré praxe

1. Zahraniční příklady

Horná Nitra:

2. Ponaučení z tvorby územních plánů

Doporučení Bankwatch pro územní plány:

 • Každoroční odhady poklesu emisí a poklesu kapacity těžby a spalování uhlí
 • Počet současných a odhad budoucích pracovních míst ve fosilních průmyslech
 • Identifikace strukturálních problémů regionu, které by JT měla taky řešit
 • Kromě (pravděpodobně širokého) vymezení podporovaných aktivit vymezit i nepodporované: extrémně velké projekty, firmy neposkytující kvalitní zaměstnání, v minulosti podporované a neúspěšné sektory, neudržitelné sektory
 • Detailní plán participace, aby nešlo pouze o formální partnerství: jasná pravidla, počty setkání a facilitátorů, pravidelné zveřejňování výsledků, podle Nitranské zkušenosti cca 30 týdnů timeline, zabránit, aby došlo k pseudoparticipaci
 • Zahrnutí kvalitativních indikátorů do evaluace nad rámec kvantitativních

3. Implikace pro ČR

Hlavní překážkou v jejich úsilí je nedostatek kvalifikované pracovní síly, ale i složité a někdy nevhodné nastavení dotací a jejich administrativa, nedostatek finančních zdrojů a vybavení firem, nevhodné nastavení školského systému či nedostatečná infrastruktura.